En aquest espai trobaràs informació sobre les polítiques de privacitat i de galetes (“cookies“) que tenim a l’Associació Colla dels Blancs de Granollers (d’ara en endavant, “la Colla” o “la Colla dels Blancs”), actualitzades de conformitat al Reglament General de Protecció de Dades, d’obligat compliment des del 25 de maig del 2018, i a la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals. Principalment, t’informem de les dades que recollim i a quina finalitat es destinen.

QUI SOM?

La Colla dels Blancs, amb NIF V-60625548, inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número 20.934, és propietària de la pàgina web www.blancs.cat, i té la seva seu social a l’Avinguda Prat de la Riba, núm. 77 (espai Roca Umbert – Fàbrica de les Arts) de la localitat de Granollers, amb la via de contacte preferent a través del correu electrònic blancs@blancs.cat, i la seva finalitat principal és l’organització de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers.

A QUÈ ENS COMPROMETEM?

El compromís de la Colla amb la privacitat la condueix, en la mesura del possible, a intentar evitar el tractament de dades en les activitats organitzades dels seus participants, ja sigui abstenint-se de recollir-les o anonimitzant-les en la mesura del possible, i només quan sigui estrictament necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat organitzada es tractaran les dades indispensables per dur-la a terme. D’altra forma, en la navegació a través de la pàgina web es recullen una sèrie de dades que ens permeten millorar la navegabilitat i extreure conclusions de cara a millorar el servei.

A continuació t’oferim un llistat de les diverses finalitats del tractament de dades personals que du a terme la Colla dels Blancs, amb la informació que correspon a cadascuna.

1. TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

A continuació es presenten els diferents tractaments de dades personals que la Colla dels Blancs du a terme per poder gestionar la seva activitat diària i complir amb les seves finalitats estatutàriament previstes:

1.1. Galetes de la pàgina web

Finalitats Recollir estadístiques per millorar la pàgina web, i ajudar a la navegabilitat dins de la mateixa.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
Comunicacions a tercers Les dades es comuniquen de forma automàtica als prestadors de serveis.
Drets Dret a saber les dades que la Colla dels Blancs tracta, limitar-ne el seu ús o oposar-te al tractament. També es podran suprimir aquestes dades.
Durada del tractamentLes cookies recollides tenen una vigència d’entre la pròpia duració de la visita a la pàgina web fins a un màxim de 2 anys.

Per tota la informació concreta de les galetes o ‘cookies’ utilitzades en aquesta pàgina web, podeu dirigir-vos a la Política de cookies de la pàgina web on hi trobareu tant l’explicació concreta de cada cookie, com la seva durada específica, així com també la forma de bloquejar o eliminar les cookies segons el navegador utilitzat.

1.2. Membres de la Colla, col·laboradors i simpatitzants o seguidors

Finalitats Crear i mantenir un registre precís dels associats de la Colla, dels membres dels grups que la formen i les seves persones de contacte.
Elaborar llistats de membres de la Junta de la Colla dels Blancs, col·laboradors directes i indirectes.
Realitzar comunicacions informatives de l’actualitat de la Colla.
Legitimació Consentiment de l’interessat, compliment d’una obligació legal i interès legítim de l’entitat.
Comunicacions a tercers Les dades només es comunicaran als prestadors de serveis (minimitzant-les i sense que les puguin tractar per les seves pròpies finalitats), quan tingui l’autorització expressa, i en aquells supòsits als que la Colla pugui estar legalment obligada. En el cas de clients i proveïdors es comunicaran les dades a l’entitat encarregada de la gestió de la comptabilitat i impostos.
Drets Dret a saber les dades que la Colla dels Blancs tracta, rectificar-les quan aquestes no siguin exactes, limitar-ne el seu ús o oposar-te al tractament. També es podran suprimir aquestes dades. No es du a terme cap perfilació.
Durada del tractament Les dades es conservaran mentre duri la relació entre la Colla i l’interessat, i un cop finalitzada es conservaran durant el termini necessari per fer front a possibles reclamacions legals.

Dins d’aquests apartat s’hi recullen totes les dades personals dels associats donats d’alta a l’entitat, concretament el nom i cognoms i el DNI (dades imprescindibles per garantir els drets i deures) així com la forma de contacte a través del correu electrònic (forma aprovada per la Junta com a via preferent de contacte) i número de telèfon, amb la classificació dels associats dins del grup o grups de la Colla als quals pertanyen, i la pertinença a un grup o grups de treball.

En aquest mateix apartat hi figuren totes aquelles persones o entitats, associades o no, que puguin tenir una relació directa amb la Colla, ja sigui a través de col·laboracions puntuals o periòdiques i que impliquin un tractament de les seves dades.

En aquests casos, les dades podran ser comunicades a l’Ajuntament de Granollers per permetre el correcte funcionament de la Festa Major de Granollers (participació en comissions, reunions o comunicació directa).

Recorda que si ets membre d’algun grup de la Colla, és obligatori estar inscrit en el cens d’associats, i et pots dirigir al Registre creat a tal efecte per donar-te d’alta.

1.3. Organització d’activitats per part de la Colla dels Blancs

Finalitats Permetre l’organització, gestió, participació, col.laboració i difusió d’activitats relacionades amb la Colla.
Legitimació Consentiment de l’interessat, interès legítim de la Colla.
Comunicacions a tercers Aquestes dades es podran comunicar a tercers proveïdors de serveis i a Administracions Públiques (co-)organitzadores, i en la resta de casos únicament amb l’autorització prèvia de l’interessat.
Drets Dret a saber les dades que la Colla dels Blancs tracta, rectificar-les quan aquestes no siguin exactes, limitar-ne el seu ús. També es podran suprimir aquestes dades. No es du a terme cap perfilació.
Durada del tractament Aquestes dades es conservaran durant el termini legal establert per fer front a possibles reclamacions.

Com a entitat cultural, la Colla realitza una sèrie d’activitats durant tot l’any, incloses les que es duen a terme durant la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers, en les quals es poden recollir dades personals de la gent que ho organitza, la que hi participa, o senzillament la que hi està interessada.

Si durant aquestes activitats es recullen dades on les persones interessades donen el consentiment per tal de rebre comunicacions de la Colla, aquest futur tractament formaria part de l’apartat 1.2 d’aquesta política de privacitat.

1.4. Activitat comercial de la Colla

Finalitats Realitzar cobraments i pagaments.
Legitimació Consentiment de l’interessat, relació (extra-)contractual
Comunicacions a tercers Aquestes dades es comunicaran als bancs (que hi tenen accés directe) quan es facin a través de transferència bancàries o dels Terminals de Punts de Venda habilitats.
Drets Dret a saber les dades que la Colla dels Blancs tracta, rectificar-les quan aquestes no siguin exactes, limitar-ne el seu ús. També es podran suprimir aquestes dades. No es du a terme cap perfilació.
Durada del tractament Aquestes dades es conservaran durant el termini legal establert per fer front a possibles reclamacions.

Com a entitat cultural i part de l’organització de la Festa Major de Granollers, la Colla dels Blancs pot organitzar esdeveniments que requereixin el pagament d’una entrada o la compra d’un ticket per participar-hi. Així mateix, també s’ofereix la venda de begudes en determinades “barres” gestionades per la Colla.

Per norma general, sempre hi ha l’opció de realitzar el pagament en metàlic, i únicament quan aquest s’hagi de fer a distància quedarà supeditat el pagament a les modalitats telemàtiques.

1.4 Setial

Finalitats Preparar l’organització dels actes de la Festa Major a través del recull de totes les dades necessàries.
Legitimació Consentiment de l’interessat, compliment obligació legal.
Comunicacions a tercers Aquestes dades estaran a disposició de l’Ajuntament de Granollers. Únicament es cediran a tercers per obligació legal.
Drets Dret a saber les dades que la Colla dels Blancs tracta, rectificar-les quan aquestes no siguin exactes o a suprimir-les. No es du a terme cap perfilació.
Durada del tractament Aquestes dades es conservaran mentre duri la relació entre l’interessat i la Colla, suprimint-se quan l’interessat ho desitgi o la Colla tingui coneixement de la seva desvinculació de l’entitat.

Per a la correcta organització d’aquestes activitats, la Colla dels Blancs gestiona una sèrie d’informació a través d’una aplicació informàtica anomenada ‘Setial’, on s’hi recullen una sèrie de dades allotjades en els servidors.

1.5. Xarxes socials de la Colla dels Blancs

Finalitats Publicar contingut d’interès de la Colla, compartir publicacions d’altres persones o entitats relacionades amb la Colla, i difusió d’imatges dels actes organitzats per la Colla.
Legitimació Consentiment de l’interessat, a través les pròpies polítiques de privacitat de les xarxes socials, i interès legítim de l’entitat.
Comunicacions a tercers Les dades corresponents no pertanyen a Blancs sinó a la xarxa social corresponent, de conformitat amb les seves polítiques de privacitat.
Drets Podreu exercir els drets propis de cadascuna de les xarxes socials. Si es tracta de dades o imatges en les que heu donat el consentiment, el podeu revocar en qualsevol moment.
Durada del tractament El tractament per part de la Colla durarà mentre el perfil o el contingut de l’usuari i de Blancs segueixin actius dins de la xarxa social, o fins que l’interessat ho sol·liciti.

2. ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Pels tractaments de les dades personals descrits en l’apartat anterior, la Colla dels Blancs no disposa de les infraestructures pròpies necessàries per dur-los a terme sense comptar amb tercers. Per aquest motiu, tots aquests tercers es converteixen en encarregats del tractament (persones o entitats externes a la Colla que tracten o tenen accés a les dades personals).

Aquests encarregats del tractament són entitats que compten amb les degudes certificacions obligatòries, que compleixen amb la normativa específica europea o que estan adscrites a l’acord Privacy Shield entre la Unió Europea i els Estats Units.

Tot i que en un futur es puguin modificar o ampliar aquests Encarregats del Tractament, a continuació es posa a disposició dels interessats un llistat dels que actualment entren a formar part d’aquest conjunt, podent-vos dirigir a ells per consultar les seves pròpies polítiques de privacitat:

2.1. Ajuntament de Granollers (SETIAL i possibles comunicacions relacionades amb la Festa Major de Granollers. A través del departament del Centre de Cultura Popular i Tradicional -La Troca- gestionen les dades de les persones vinculades a la Colla amb accessos personals habilitats)

2.2. Serveis i Marketing Davilans Consultors, SL (Gestoria de la Colla: té accés a la facturació i comptabilitat de l’entitat)

2.3. Automattic (allotjament de la pàgina web i del mailing a través de WordPress)

2.4. Google, Inc (servei de correu electrònic i emmagatzematge al núvol)

2.5. Dropbox (servei d’emmagatzematge al núvol)

2.6. Mailchimp (servei de missatgeria massiva)

2.7. Facebook, Inc (serveis comercials de Facebook, Instagram i Whatsapp)

2.8. Twitter, Inc (servei comercial de Twitter)

2.9. Telegram FZ, Inc (servei comercial de Telegram)

2.10. Banc de Sabadell (serveis bancaris i financers)

3. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

En cap cas, la Colla dels Blancs de Granollers elabora perfils de les dades personals a través de mitjans totalment automatitzats, sinó que es tracten manualment o de forma semi-automàtica, i no realitza perfils que puguin donar informació dels hàbits, costums, preferències o de cap altre tipus respecte els membres de la Colla o els assistents i participants en les activitats organitzades per la Colla o aquelles en les que hi participa, i per tant no es prendran decisions sense la intervenció humana que segmentin segons interessos o degut a l’anàlisi de conducta prèvia a la pàgina web, més enllà del que s’estableixi a la pàgina web respecte de les cookies.

L’únic cas en el qual hi pot haver una segmentació serà aquella en la qual l’interessat, a través dels canals proporcionats o disposats per la Colla quan ho cregui convenient, hagi marcat una sèrie de matèries sobre les que tingui la intenció de rebre informació, quedant per tant integrat en possibles llistes a efecte de no rebre informació no desitjada, però sense que s’arribi per part de la Colla a cap deducció sobre aquests desitjos de cara a la creació de patrons sinó que es tractaran únicament per allò a què s’hagi donat el consentiment exprés.


4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Per la projecció pública de la Colla, aquesta pot determinar que de cara a oferir el millor servei i en atenció a la millor oferta de mercat existent, els proveïdors utilitzats per a la prestació de serveis (emmagatzematge de dades, enviament de newsletters o mailing, missatgeria instantània, etc.) estiguin ubicats fora de l’espai corresponent a la Unió Europea.

En tots aquests casos, un dels criteris ineludibles per a l’elecció del proveïdor corresponent serà que es compleixin els requisits establerts en la legislació espanyola i comunitària, i totes les garanties que són d’obligat compliment, i per tant hauran d’incloure les ‘clàusules tipus’ aprovades per la Unió Europea o haver passat les certificacions de tercers que assegurin aquests fets, com per exemple el Privacy Shield.

5. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

En l’apartat corresponent a les diferents finalitats per les quals Blancs tracta les dades, s`especifica concretament la duració del tractament per cadascuna d’aquestes.

En les finalitats on es tracten dades per una finalitat que no s’esgota amb el propi compliment puntual de la finalitat sinó que persisteixen en el temps (membres de la colla, o en alguns dels supòsits relatius a les activitats de la Colla), Blancs podrà sol·licitar periòdicament de l’interessat l’actualització de les dades disponibles a fi de complir amb els drets i deures tant de l’interessat com de la pròpia Colla. En aquells supòsits on la Colla arribi a la conclusió justificada que l’interessat ja no vol formar part de la Colla dels Blancs, el podrà donar de baixa informant-lo degudament a través dels mitjans de contacte disponibles per poder presentar les seves objeccions a la decisió. Un cop es doni de baixa, la Colla podrà mantenir les dades degudament anonimitzades per a finalitats estadístiques. Així mateix, es conservaran bloquejades però sense anonimitzar durant els terminis legalment establerts abans de ser definitivament eliminades.

En els tractaments que efectivament esgoten la seva finalitat concreta de forma puntual, les dades seran eliminades un cop transcorregut el termini legal de conservació a comptar des que efectivament es va complir la finalitat concreta, quedant bloquejades durant aquest temps, i es podran conservar de forma anonimitzada per a finalitats estadístiques.

6. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment. La revocació del consentiment en el tractament corresponent a “Membres de la Colla” significarà donar-se de baixa de l’associació en qualitat de soci, i per tant amb la conseqüent pèrdua dels drets inherents a la condició de soci/associat, sens perjudici que pugui continuar la seva vinculació com a simpatitzant o en la resta de tractaments.

Tanmateix, podrà exercir la resta de drets:

  • Accés: l’interessat té dret a saber les dades que la Colla dels Blancs disposa de l’interessat en cadascun dels diferents tractaments.
  • Rectificació: l’interessat pot modificar les seves dades per complir amb el principi d’exactitud de les mateixes. En determinats casos podrà ser la pròpia Colla qui requereixi als interessats perquè es pronunciïn sobre les dades disponibles per assegurar que són correctes.
  • Supressió: l’interessat pot sol·licitar que s’eliminin les dades que estan a disposició de la Colla. Pot significar la pèrdua de drets i estarà condicionada a que aquestes dades no siguin necessàries per altres finalitats en una ponderació dels drets de l’entitat i de l’interessat. També inclou el conegut “dret a l’oblit”.
  • Limitació: sempre que la seva finalitat ho faci possible, l’interessat podrà sol·licitar que les seves dades personals es tractin per una finalitat concreta, o a limitar les dades tractades.

Els drets d’oposició i portabilitat, contemplats en la legislació aplicable, no poden exercir-se en els tractaments indicats amb anterioritat perquè es tracta en tots els casos de tractaments no automatitzats.

L’exercici d’aquests drets es farà a través de correu electrònic a la direcció blancs@blancs.cat amb l’assumpte “Protecció de Dades” o equivalent i adjuntant una còpia del DNI, que es tractarà únicament per gestionar la sol·licitud. Si el motiu de l’exercici de qualsevol d’aquests drets és per revocar el consentiment on es concedia permís a la Colla per publicar imatges o qualsevol altra dada personal, l’interessat haurà d’indicar concretament de quina imatge o dada vol revocar el consentiment per tal de permetre a les persones encarregades d’eliminar el contingut fer-ho de forma correcta.

En el termini de 30 dies des de l’exercici de qualsevol dels drets, la Colla es posarà en contacte amb l’interessat per informar-lo de la informació necessària per tal de complir amb el mandat, o en cas contrari per confirmar el compliment satisfactori de la sol·licitud.

En cas que es consideri que l’Associació de la Colla dels Blancs de Granollers ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada, qualsevol interessat podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat de la Colla dels Blancs ha estat adoptada per l’entitat el mes de gener de 2020. En qualsevol moment pot ser modificada i en el supòsit que succeïs, l’entitat informaria de forma individualitzada als afectats sempre que estigués legalment obligada a fer-ho, i en cas contrari ho faria a saber de forma genèrica.